Scopul proiectului

Prin prezentul Proiect, Comuna Baia de Fier in parteneriat cu Liceul Tehnologic Baia de Fier , a propus  sa creeze sanse egale copiilor, tinerilor si parintilor din comunitatea Rudarie in comparatie cu oportunitatile celorlati copii, tineri si parintii acestora din localitate si isi propune sa creasca rata de participare a copiilor la scoala, imbunatatirea performantelor scolare a 30 de elevi din clasele primare si 40 de elevi din clasele gimnaziale; imbunatatirea abilitatilor de viata si a deprinderilor de lucru pentru cel putin 30 de elevi romi prin implicarea lor in atelierul de promovare a culturii si meseriilor traditionale (lucratori in lemn, impletitori in nuiele, artizanat) si activitati culturale, asamblu de dansuri; cresterea sanselor de a gasi un loc de munca la nivel local pentru 20 de tineri; sprijin pentru cel putin 50 de parinti/an vor beneficia de sprijin specializat: servicii de consiliere sociala/psihologică.

Toate aceste activitati comunitare s- au desfasurat in Centrul Comunitar care a fost reabilitat in primele luni ale proiectului.

Perioada de implementare a proiectului este de 21 luni , in perioada 07.11.2014 – 31.07.2016

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

- Cresterea accesului si participarii scolare pentru 30 de elevi romi din ciclul primar care invata la scoala cu clasele I-IV din Rudarie si 40 de elevi din ciclul gimnazial care invata la scoala I-VIII din Baia de Fier, intr-o perioada de 13 luni.

- Imbunatatirea cunostintelor si abilitatilor socio-cultural-educative  pentru 30 de elevi romi si 40 de tineri, imbunatatirea cunostintelor si abilitatilor de a accesa un loc de munca pentru 20 de tineri din Rudarie, Baia de Fier, pe o perioada de 13 luni.

- Cresterea nivelului de constientizare privind importanta educatiei in randul a cel putin 50 de parinti  din Rudarie, Baia de Fier, intr-o perioada de 13 luni.

Grup tinta principal : Copii 3-15 ani , Tineri 16-29 ani ;

Grup tinta secundar: Parintii si tutorii sau alti membri ai familiilor copiilor/tinerilor care fac parte din grupurile tinta

Beneficiarii programului de fixare a cunostintelor de baza si recuperare a informatiilor nefixate la cursurile scolare vor fi selectati impreuna cu cadrele didactice din Liceul Tehnologic Baia de Fier dupa urmatoarele criterii:

- elevi romi care au probleme la scris/citit si socotit;

- elevi cu rezultate scazute la invatatura;

- elevi care provin din familii defavorizate, dezorganizate, cu un statut social scazut;

- elevi romi cu risc de abandon scolar;

 Beneficiarii activitatilor atelierului de promovare a culturii si meseriilor traditionale au fost selectati dintre elevii romi talentati, dornici sa se implice in activitati practice, care promoveaza cultura si meseriile rome.

 Beneficiarii servicilor de consiliere, mediere si formare profesionala pe piata muncii  au fost selectati din randul tinerilor care sunt in cautarea unui loc de munca.

- tineri romi eligibili si fara loc de munca.

Beneficiari directi ale programului de consiliere au fost parinti care intampina probleme in educatia copiilor lor (comportament, risc de abandon scolar, situatie sociala dificila, participare scazuta la activitatile scolare, probleme in familie, risc de destramare a familiei) si au nevoie de sprijin.

Valoarea adaugata a proiectului este data de faptul ca a existat interes din partea autoritatii publice sa se implice intr-un proiect Comunitar adresat atat elevilor si tinerilor romi cat si celorlalti membri apartinand grupurilor vulnerabile din comunitate. In plus exista deschidere si colaborare cu Liceul tehnologic pentru rezolvarea problemelor comunitatii. Si in comunitatea de romi exista un grup de initiativa motivat sa contribuie la conceperea si realizarea proiectului, dorind si ca mestesugarii romi sa fie implicati in promovarea si pastrarea meseriilor traditionale.

Prin activitatile de consiliere a parintilor si a tinerelor in risc de esec scolar si casatorie timpurie, s- a facilitat  apropierea parintilor de scoala si constientizarea importantei educatiei.

ENGLISH

 Through this project , Baia de Fier , Village in partenership with the Tehnological Baia de Fier High School  wishes to create equal opportunities for children , youth and parents in the Gypsy community compared with the opportunities of other children , young people and their parents in the locality and aims to raise rate participation of children in school, improving school performance of 30 pupils in primary school and 40  secondary school students ; improving life and work skills for least 30 gypsy students by involving them in workshops promoting culture and traditional crafts ( wood workers , basketry weaving, handicraft ) and cultural activities , dance ensemble; increasing the chances of finding a job locally for 20 young people ; support for at least 50 parents/ year who will receive specialised support : social/psychological couseling.

All these community activities will be held in the Community Centre which will be rehabilitated in the first months of the project.

Project implementation period is 21 months , between 07.11.2014 – 31.07.2016

 PROJECT OBJECTIVES:

-Increasing the access and school attendance for 30 gypsy pupils from primary school who study at the school with grades I-IV from rudarie and 40 pupils from secondary school who study at the school I-VIII FROM Baia de Fier , in a period of 13 months.

-Improving the socio-cultural and educational knowledge and skills for 30 gypsy pupils and 40 young people , improving the knowledge and skills to access a job for 20 young people from Rudarie, Baia de Fier, for a period of 13 months.

-Raising the level of awareness on the importance of education among at least 50 parents from Rudarie , Baia de Fier, for a period of 13 months.

The main target group: Children 3-15 years old, Young people 16-29 years old.

The second target group : Parents and guardians or other family members of children/young people who were part of the main target groups.

The beneficiaries of the program of retaining the basic knowledge and of recovery of unfixed information at the school classes were  be selected together with the teachers from Technology High School from Baia de Fier , on the following criteria:

– gypsy pupils who had trouble at writing / reading and numeracy;

– pupils with low achieving at school

– pupils who came from dsadvantaged , disorganized families , with a low social status;

– gypsy pupils with risk of school dropout;

– beneficiaries of the workshop activities of promoting the culture and traditional crafts were be selected from the talented gypsy pupils , eager to engage in practical activities , that promote gypsy cultura and crafts.

The beneficiaries of counselig , mediation  and training services in the labor market were be selected from among young people who are looking for a job.

  • Eligible and unemployed gypsy youth.

Direct beneficiaries of the counseling program were be parents who had problems in their children’s education ( behavior , risk of school dropout , difficult social situation , low participation in school activities , family problems , risk of unraveling the family) and needed support.

The added value of the project was given by the fact that there was interest from the public authority  to be involved in a Community project addressed both to gypsy pupils and young people and other members of vulnerable groups in the community . In addition , there was openness and cooperation with the Technology High School to solve the community problems. There was also an initiative group in the gypsies’ community motivated to contribute to the design and implemetation of the project , wnting that gypsy craftsmen to be involved in the promotion and preservation of the traditional crafts.