Rezultatele proiectului

Proiectul “Infiintare Centru Comunitar si construire spatiu de joaca , activitati sportive si imprejmuire” , in cadrul Programului „RO10 Copii si tineri in situatii de risc si initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si promovarea incluziunii sociale” si administrat
de Fondul Roman de Dezvoltare Sociala,
s-a desfasurat pe o perioada de 21 luni , in perioada 07.11.2014 – 31.07.2016 in Centrul Comunitar infiintat prin proiect si s-a adresat copiilor , tinerilor si parintilor din comunitatea Rudarie ,comuna Baia de Fier , judetul Gorj.

Rezultatele si indicatori realizati in cadrul acestui proiect :

-30 de elevi romi din clasele primare care invata la scoala cu clasele I-IV din Rudarie si 40 de elevi romi din clasele gimnaziale care invata la scoala I-VIII din Baia de Fier , au beneficiat de activitati educationale , de meditatii la limba romana si matematica pentru a-si fixa cunostintele de baza si au recuperat informatiile nefixate la cursurile scolare, de activitati recreative si de petrecere a timpului liber si-au dezvoltat abilitati de viata prin activitatile derulate in Centrul Comunitar;

– 20 de elevi romi vor au participat activ la atelierul de mestesuguri pentru a invata si promova meseriile traditionale, de prelucrare a lemnului , impletituri din nuiele ; Un mestesugar rom din Baia de Fier a predat activitatile de mestesugarit ale atelierului;
-16 copii au fost selectati in ansamblu de dansuri si au invatat atat dansuri specifice rome cat si dansuri specifice zonei . Echipa de dansuri traditionale a sustinut mai multe spectacole atat la nivel local cat si in cadrul unui festival judetean de dansuri.

Indicatori: 70 copii inscrisi in activitatile educationale , de promovare a culturii si meseriilor traditionale, ale proiectului.

– 20 de tineri romi au fost selectati si au absolvit cursul de calificare Lucrator in cresterea animalelor, au fost eliberate certificate de calificare in meseria de lucrator in cresterea animalelor si alti 20 de tineri au beneficiat de servicii de informare si consiliere profesionala in vederea imbunatati cunostintelor si abilitatilor de a accesa un loc de munca;

Indicatori: 40 tineri inscrisi in activitatea de informare , consiliere , mediere pe piata muncii si formare profesionala .

– 50 de parinti au beneficiat de consiliere psihologica , care s-a desfasurat sub forma unor sedinte atat individuale de consiliere cat si sub forma unor intalniri de grup pentru a constientiza importanta educatiei, pentru a dobandi cunostinte si metode de a motiva copiii sa invete, sa se bucure de copilarie.
Cativa beneficiari au apreciat activitatea ca fiind in beneficiul lor si au apreciat sprijinul acordat pentru gestionarea conflictului intre parinti si copii aflati la varsta adolescentei;

Indicatori: 50 parinti au beneficiat de consiliere psihologica .

Serviciile educationale, serviciile  de  consiliere  psihologica  pentru  elevi,  promovarea culturii si meseriilor  traditionale si cursul de dansuri  traditionale au fost furnizate pe o durata de 13 luni in perioada 13.07.2015- 31.07 2016 .
Activitatile proiectului au fost desfasurate conform graficului de implementare a proiectului si au venit in sprijinul nevoilor cu care se confrunta comunitatea.
Toate aceste  activitati s-au desfasurat  in  Centrul Comunitar care  funcționeaza în clădirea fostei școli generale Galbenu, cu clasele I – IV, din comunitatea Rudărie.

Aceasta a fost consolidată și reabilitată in primele 5 luni ale proiectului ,pentru derularea activitatilor socio-educative adresate elevilor si tinerilor apartinand grupurilor vulnerabile si furnizeaza cadrul adecvat pentru desfasurarea in bune conditii a activitatilor proiectului.
​ Pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii din Centru comunitar a fost dotat cu mobilier scolar si echipamente – mese si scaune birou- , pupitru si scaun caun individual, tabla scolara ,Tv Led si videoproiector este folosit de catre beneficiari pentru a viziona materiale educative, coregrafii,pasi de dans,documentare,etc, trepied mare pentru aparat proiecție ,laptop-uri ,imprimanta multifunctionala va fi folsita in vederea imprimarii si multiplicarii materialelor didactice pentru beneficiari ,sistem audio spectacol si componente auxiliare- , DVD player , suport pentru DVD, cameră de luat vederi ,aparat de fotografiat , vitrina biblioteca, ansamblu dulapioare pentru copii.
Pentru spatiile de joaca amenajate prin proiect au fost instalate carusele , leagane , tobogane care sunt intretinute si sunt folosite in interesul beneficiarilor.

A fost organizate doua conferinte de presa – lansare proiect si final de proiect; au fost postate si actualizate informatii si poze ale proiectului pe paginile de web ale Primariei .
Campanie de informare in comunitate a fost organizata in cu scopul de a face cunoscute oportunitatile create prin proiect, atragerea beneficiarilor directi si indirecti in activitatile proiectului; consultarea membrilor comunitatii si implicarea Grupului de Initiativa pentru imbunatatirea serviciilor oferite de Centrul Comunitar;
La finalizarea proiectului a fost organizata o conferinta de presa la Centrul Comunitar , cu prezentarea proiectului si a rezultatelor prin distribuirea de mape de prezentare a rezultatelor , cu participarea reprezentanților comunității locale, ai scolii,si ai comunitatii de Rudari .

Indicatori: 2 conferințe de presă, 2 comunicat de presă, 100 mape de prezentare a rezultatelor proiectului, minim 100 de participanți, minim 2 articole publicate în presa tipărită sau electronică.

Rezultate pe termen lung , se urmareste :

- imbunatatirea frecventei scolare a elevilor din Rudarie;

- cresterea ratei de absolvire a ciclului gimnazial;

– promovarea culturii si meseriilor traditionale rome in localitate si in afara ei;

– sanse marite pentru tinerii calificati in vederea gasirii unui loc de munca;

– cresterea numarului de tineri care se vor implica in activitatile socio-recreative ale Centrului Comunitar , ( concursuri culturale etc);

Dupa incetarea finantarii proiectului , Promotorul de proiect , Comuna baia de Fier va continua sa gestioneze buna functionare a Centrului Comunitar , costurile legate de functionare , administrare si intretinere din fondurile alocate de Consiliul Local . Fondurile necesare continuarii activitatilor prevazute in proiect : remunerearea cadrelor didactice , plata utilitatilor si a serviciilor va fi asigurata din fondurile alocate de Consiliul Local conform HCL NR. 14/20.02.2014.

 De asemenea vor fi si activitati de voluntariat prin implicarea cadrelor didactice din echipa de implementare care sa contribuie la buna functionare a Centrului Comunitar si la imbunatatirea educatiei copiilor si tinerilor romi.

Prin activitatile realizate – scoala dupa scoala , cursuri de calificare, locul de joaca , care conduc la o dezvoltare armonioasa si socializare , toleranta si buna intelegere interculturala – prin activitati educationale , activitatile atelierului de promovare a culturii si meseriilor traditionale proiectul contribuie la obiectivul general al programului – intarirea coeziunii economice si sociale la nivel local prin implementarea de masuri integrate, efective si eficiente, adresate grupurilor de copii si tineri vulnerabili cat si familiile acestora , care se confrunta cu riscuri specifice.

ENGLISH

The project “ Founding Community Center and playground construction , sports and fencing”  , within the program “ RO10 Children and young people at risk and local and regional initiatives to reduce inegualities and promote social inclusion “ and managed by Romanian Social Development.

A was conducted oves a period of 21 months , starting 07.11.2014 – 31.07.2016 , in the Community Center established by the project and it addressed to children , young people and parents in the community “Rudarie “ – Baia de Fier , Gorj county.

The results and indicators made under this project:

-30 gypsies  pupils in the primary school who learn at the I-IV grades school in “Rudarie” and 40 gypsies pupils in the seondary school  who study in Baia de Fier , the benefited of educationalactivities , tutoring in romanian language and matematichs in order to accomplish their basic knowledge and they all recevered unfixed information in classed , recreational activities and leisure. The have developped life skilis through activities carried out in Community center.

-20 children have actively participated in crafts workshops to study and promote traditional crafts , woodworking;

-16children were selected for dancing and learning some of their specific dances and also specific dances of Baia de Fier. The traditional dance team held many performances both locally and within a county dance festival;

Indicators: 70 children enrolled in educational activities to promote culture and traditional crafts project.

-20 youngers were selected and gratuated the course “ Raising animals” , were issued qualifcation certificates for worker livestock , other 20 youngers benefited from information and professional advice in order to improve knowledge and the ability to access a job;

Indicators : 40 young people enrolled in information , couseling , mediation in the labor market and training.

-50 parents received couseling which and developped both as individual couseling meetings and group meetings to realize the importance of education , to acquire knowledge and metnods to motivate children to learn , to enjoy childhood.

Thei have appreciated the suport to manage conflicts between parents and teenage children.

Indicators: 50 parents received psychological  educational services , couseling services for pupils.

Traditional crafts and dances were presented on a 13 months  13.07.2015 – 31.07.2016.

Project activities were carried out according to the schedule of the project implementation and support needs in facing the community.

All these activities were held in the Community Center , in the old primary school Galbenu , in “Rudarie”.

This one was consolidated in the first 5 months of the project  , for implementing socio-educational activities for pupils and young people belonging to vulnerable group.

It provides the appropriate framework for thr smooth running of the project activities.

For a good development of the activities , the  Community Center  was  equiped with school furniture and equipment : tables end chairs desk , individual balckboard and led projector.

The television is used to watch educational materials , choregraphy and the printer is for multipling teaching materials.There can also  be found an audio system , DVD player and support for DVD , a library and different cabinets for the pupils.

In the playgrounds designed for the project were installed carousels , swings , slides that are maintained and used in children’s interest.

There were organized two press conferences – launch the project ana final project in the website of the  City Hall were posted and updated information and pictures with the project.

Community information campaign was organized in order to raise awareness  of the opportunites created by this project ; it attracts direct and indirect beneficiaries in the project activities.

At the  end of  the project there was organized a press conference in witch the entire project was presented , including results , by distributing folders.

At this press conferences also  participated representatives of the local community , school and the community in “ Rudari”

Indicators: 2 press conferences , one hundred maps participants , at least  2 articles published in the newspaper or electronically.

Long term results. IT aims to:

-improving school attendance in “ Rudarie” ;

-increasing the graduation rate in secondary school ;

-promoting their culture and traditional crafts in the village and beyond;

-increased opportunities for qualified young people to get a job;

-increasing the number of young people who will be involved in socio-recreational activities offered by the Community center (cultural , competition, etc.)

After having financed the project , promoter Baia de Fier , will continue to manage the smooth running of the Community Center , the costs of running, the maintenance and the management of the funds allocated by the  City Hall.

Funds necessary for continuing project activities : -paying the teachers involved ; – the payment of utilities and servicies will be provided from funds allocated by the Local Council. as HCL nr.14/20.02.2014.

There will also volunteering by involving teachers in the implementation team , these teachers will help to the proper functioning of the Community Center and wil improve the education of chilren and young people.

Through the activities carried out – after school – training classes , playgrounds which lead to a harmonious development , tolerance and intercultural understanding – through educational activities; a workshop activities to promote culture and traditional crafts – the projects brings its contribution to the overall objective of the program – strenghtening  economic  and social cohesion at the local level by  implementing integrated measures , effective and efficient targeting , vulnerable groups of children and young people and their families , who face specific risks.